Kết quả thi thử Đại Học lần 1 năm 2017

KẾT QUẢ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2017

KẾT QUẢ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2017

SBD

HỌ VÀ TÊN

LỚP

MÔN ĐĂNG KÝ THI

Tổng Điểm

T

L

H

V

N2

Si

Sử

Địa

100001 Phùng Công Việt Anh A1 50 50 55           15.5

100002

Nguyễn Thị

An

A2

50

40

50

 

40

60

 

 

24.0

100003

Vũ Ngọc

An

A3

55

60

60

 

 

 

 

 

17.5

100004

Nguyễn Trung

Anh

TD

60

 

 

80

80

 

 

 

22.0

100005

Nguyễn Ngọc

Anh

A1

45

45

 

 

80

 

 

 

17.0

100006

Nguyễn Thị Việt

Anh

Tdo

30

50

 

 

40

 

 

 

12.0

100007

Nguyễn Tiến

Anh

A1

50

45

55

 

 

 

 

 

15.0

100008

Phạm Thị Phương

Anh

QC

50

 

 

 

 

 

 

 

5.0

100009

Lê Lâm

Anh

A2

50

50

60

 

40

70

 

 

27.0

100010

Bùi Thị Ngọc

Anh

11A2

 

 

 

 

70

 

 

 

7.0

100011

Bùi Ngọc

Anh

A2

60

55

60

 

45

30

 

 

25.0

100012

Lương Duy

Anh

QC

80

 

 

 

 

 

 

 

8.0

100013

Đỗ Thị Vân

Anh

A2

45

40

60

 

65

35

 

 

24.5

100014

Hoàng Thị Quỳnh

Anh

A3

50

70

75

 

65

 

 

 

26.0

100015

Vũ Hoàng

Anh

11A1

 

 

60

 

 

 

 

 

6.0

100016

Phạm Tuấn

Anh

A3

55

60

65

 

 

 

 

 

18.0

100017

Hoàng

Anh

A4

 

60

80

 

 

 

 

 

14.0

100018

Đỗ Phương

Anh

QT

45

45

75

 

 

 

 

 

16.5

100019

Nguyễn Thị Cúc

Anh

A4

50

60

65

 

 

 

 

 

17.5

100020

Nguyễn Ngọc

Anh

A5

30

20

40

 

 

25

 

 

11.5

100021

Nguyễn Đình

Anh

A5

35

50

50

 

 

30

 

 

16.5

100022

Nguyễn Thị Hoàng

Anh

QC

50

 

 

 

 

 

 

 

5.0

100023

Vũ Thị

Anh

A5

35

35

60

 

 

25

 

 

15.5

100024

Vũ Hạ

Anh

QT

40

65

65

 

 

 

 

 

17.0

100025

Đoàn Thị

Anh

A6

 

 

 

70

55

 

 

 

12.5

100026

Bùi Phương

Anh

QC

75

 

 

 

 

 

 

 

7.5

100027

Đinh Thị Ngọc

Anh

A6

60

 

 

60

80

 

 

 

20.0

100028

Phạm Thị Ngọc

Anh

11A4

 

 

 

 

65

 

 

 

6.5

100029

Vũ Thị Kim

Anh

A6

35

 

 

50

60

 

 

 

14.5

100030

Nguyễn Tú

Anh

QT

40

45

65

 

 

45

 

 

19.5

100031

Đinh Thị Vân

Anh

A6

60

 

 

60

50

 

 

 

17.0

100032

Đào Thị Lan

Anh

A7

 

 

 

55

 

 

65

50

17.0

100033

Lê Đức

Anh

A7

 

 

 

 

 

 

55

55

11.0

100034

Nguyễn Nhật

Anh

QT

50

65

50

 

 

 

 

 

16.5

100035

Vũ Thị Vân

Anh

A8

45

50

 

 

60

 

 

 

15.5

100036

Nguyễn Thị

Anh

QT

60

50

50

 

 

 

 

 

16.0

100037

Nguyễn Thị Lan

Anh

A10

40

55

40

 

 

 

 

 

13.5

100038

Đặng Hiền

Anh

QT

55

 

70

 

 

 

 

 

12.5

100039

Nguyễn Trần Việt

Anh

A10

35

35

35

 

 

 

 

 

10.5

100040

Hoàng

Anh

A12

40

50

 

50

30

 

45

60

27.5

100041

Vũ Thị Kim

Anh

A12

45

 

 

55

40

 

50

55

24.5

100042

Lê Ngọc

Anh

A13

25

 

 

45

40

 

 

x

11.0

100043

Đỗ Thị Vân

Anh

A13

40

 

 

60

50

 

70

70

29.0

100044

Đinh Công Tiến

Anh

A13

20

 

 

x

 

 

60

55

13.5

100045

Đinh Thị Ngọc

Ánh

A2

60

45

50

 

45

50

 

 

25.0

100046

Trần Thị Ngọc

Ánh

A3

45

50

45

 

 

 

 

 

14.0

100047

Đặng Ngọc

Ánh

11A1

 

35

 

 

 

 

 

 

3.5

100048

Nguyễn Thị

Ánh

A3

65

70

65

 

 

 

 

 

20.0

100049

Nguyễn Thị

Ánh

QC

45

 

 

 

 

 

 

 

4.5

100050

Vũ Thị

Ánh

A5

50

 

65

 

 

50

 

 

16.5

100051

Phạm Ngọc

Ánh

A6

45

 

 

55

80

 

 

 

18.0

100052

Phạm Thị Ngọc

Ánh

A7

40

 

 

x

 

 

 

 

4.0

100053

Bùi Thị Ngọc

Ánh

A12

 

 

 

55

40

 

 

 

9.5

100054

Hoàng Ngọc

Ánh

A13

40

 

 

60

30

 

70

40

24.0

100055

Nguyễn Thị

Ân

Tdo

25

40

 

 

35

 

 

 

10.0

100056

Đào Ngọc

Bắc

A3

55

40

65

 

 

55

 

 

21.5

100057

Vũ Xuân

Bách

A8

45

55

 

 

40

 

 

 

14.0

100058

Nguyễn Đức

Bảo

A8

50

40

45

 

 

 

 

 

13.5

100059

Trần Văn

Bắc

Tdo

50

40

 

 

35

 

 

 

12.5

100060

Phạm Thị Ngọc

Bích

A4

70

85

80

 

 

 

 

 

23.5

100061

Hà Thị

Bình

A7

 

 

 

x

 

 

55

40

9.5

100062

Nguyễn Thị

Bích

11A2

 

 

 

 

 

 

 

 

.0

100063

Nguyễn Thị

Bích

11A2

 

45

 

 

 

 

 

 

4.5

100064

Nguyễn Thái

Bình

11A1

 

45

 

 

 

 

 

 

4.5

100065

Đạt Trung

Cấp

QT

55

60

75

 

 

 

 

 

19.0

100066

Đỗ Trung

Cấp

QT

65

60

75

 

 

50

 

 

25.0

100067

Phạm Thị Kiều

Châm

A12

25

 

 

45

35

 

 

 

10.5

100068

Nguyễn Thị Thu

Chà

11A4

 

 

 

 

60

 

 

 

6.0

100069

Vũ Thị Thu

Chang

A3

65

55

65

 

55

 

 

 

24.0

100070

Nguyễn Thị

Châu

A4

50

55

50

 

 

45

 

 

20.0

100071

Uông Linh

Chi

A3

60

45

60

 

55

 

 

 

22.0

100072

Nguyễn Phương

Chi

11A1

 

 

60

 

50

 

 

 

11.0

100073

Nguyễn Thị Lan

Chi

A3

40

40

40

 

50

 

 

 

17.0

100074

Nguyễn Linh

Chi

QC

75

 

 

 

 

 

 

 

7.5

100075

Nguyễn Thị Lan

Chi

A4

70

60

65

 

 

 

 

 

19.5

100076

Phạm Linh

Chi

A8

50

 

35

 

 

50

 

 

13.5

100077

Trần Thị Kim

Chi

A13

40

 

 

45

40

 

 

x

12.5

100078

Lương Văn

Chiến

A5

45

40

65

 

 

40

 

 

19.0

100079

Phạm Thị

Chinh

A12

 

 

 

x

 

 

 

x

.0

100080

Hòa Quang

Chính

A7

 

 

 

 

 

 

60

50

11.0

100081

Bùi Tất

Chung

A2

55

45

55

 

30

35

 

 

22.0

100082

Bùi Minh

Chuyên

A4

65

80

85

 

 

 

 

 

23.0

100083

Lê Văn

Cương

A1

60

50

50

 

 

 

 

 

16.0

100084

Trần Việt

Cường

QT

70

 

70

 

 

60

 

 

20.0

100085

Hà Manh

Cường

A1

50

45

 

 

 

 

 

 

9.5

100086

Nguyễn Đình

Cường

11A1

 

 

60

 

 

 

 

 

6.0

100087

Nguyễn Quốc

Cường

A1

55

00

50

 

 

 

 

 

10.5

100088

Bùi Quốc

Cường

A3

60

45

50

 

 

 

 

 

15.5

100089

Trần Quang

Cường

A7

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100090

Vũ Chí

Cường

A13

25

 

 

45

25

 

55

70

22.0

100091

Phạm Thanh

Danh

QT

50

50

40

 

40

 

 

 

18.0

100092

Hoàng Xuân

Danh

A4

60

70

85

 

 

 

 

 

21.5

100093

Phạm Công

Danh

QT

55

50

50

 

 

 

 

 

15.5

100094

Hoàng Thị

Diễm

A1

55

45

 

 

60

 

 

 

16.0

100095

Hoàng Thị Hồng

Diễm

A4

80

70

75

 

 

 

 

 

22.5

100096

Nguyễn Thị Hồng

Diễm

A4

80

100

80

 

 

 

 

 

26.0

100097

Đào Ngọc

Diễm

A6

50

 

 

65

80

 

 

 

19.5

100098

Phạm Thị

Diên

A13

30

 

 

50

30

 

40

60

21.0

100099

Phạm Văn

Diện

A4

55

50

65

 

 

 

 

 

17.0

100100

Lưu Thị Ngọc

Diệp

A6

25

 

 

65

60

 

 

 

15.0

100101

Đỗ Thị

Diệp

11A1

 

40

75

 

75

 

 

 

19.0

100102

Trình Thị

 Diệu

A4

55

70

80

 

 

 

 

 

20.5

100103

Nguyễn Thị

Diệu

A7

 

 

 

x

 

 

60

45

10.5

100104

Nguyễn Quang

Diệu

QT

70

 

75

 

 

65

 

 

21.0

100105

Đỗ Quang

Diệu

A8

50

55

55

 

 

 

 

 

16.0

100106

Vũ Thị

Dinh

A1

50

55

 

 

65

 

 

 

17..0

100107

Trình Thị

Dinh

A6

50

 

 

80

65

 

 

 

19.5

100108

Nguyễn Thị

Dịu

A1

60

75

 

60

90

 

 

 

28.5

100109

Đặng Thị

Dịu

Tdo

30

60

 

 

35

 

 

 

12.5

100110

Nguyễn Thị

Dịu

A3

40

30

55

45

50

45

 

 

26.5

100111

Nguyễn Thị

Dịu

A6

40

 

 

75

55

 

 

 

17.0

100112

Phạm Thị

Dịu

A13

30

 

 

60

35

 

 

x

12.5

100113

Mai Thị

Dịu

A13

40

 

 

55

25

 

45

40

20.5

100114

Mai Thị

Dịu

A13

40

 

 

55

25

 

40

50

21.0

100115

Nguyễn Ngọc

Diệp

QT

55

55

 

 

70

 

 

 

18.0

100116

Nguyễn Thị

Diệp

QT

55

 

 

 

70

 

 

 

12.5

100117

Nguyễn Thị

Doan

A12

00

 

 

60

40

 

 

 

10.0

100118

Phạm Doanh

Doanh

QC

70

 

 

 

 

 

 

 

7.0

100119

Đặng Thị

Dơn

A5

35

30

40

 

 

40

 

 

14.5

100120

Nguyễn Thị Hồng

Dơn

A6

50

 

 

75

80

 

 

 

20.5

100121

Nguyễn Quốc

Du

QC

55

 

 

 

 

 

 

 

5.5

100122

Nguyễn Nhật

Du

QC

70

 

 

 

 

 

 

 

7.0

100123

Nguyễn Thị Thùy

Dung

A4

70

70

65

 

 

 

 

 

20.5

100124

Nguyễn Thị Phương

Dung

10A2

 

 

 

 

60

 

 

 

6.0

100125

Nguyễn Thị Thùy

Dung

QC

70

 

 

 

 

 

 

 

7.0

100126

Hòa Thị Hương

Dung

A6

55

 

 

70

70

 

 

 

19.5

100127

Lương Thị

Dung

A10

35

50

 

 

40

 

 

 

12.5

100128

Hoàng Hữu

Dũng

QC

75

 

 

 

 

 

 

 

7.5

100129

Đỗ Tiến

Dũng

A6

45

 

 

70

80

 

 

 

19.5

100130

Phạm Bá

Dũng

QC

65

 

 

 

 

 

 

 

6.5

100131

Trình Văn

Dũng

A12

50

 

 

x

 

 

 

 

5.0

100132

Nguyễn Hữu

Dũng

QC

70

35

 

 

 

 

 

 

10.5

100133

Đinh Tiến

Dũng

A13

40

 

 

50

 

 

 

x

9.0

100134

Vũ Quốc

Dũng

QC

80

 

 

 

 

 

 

 

8.0

100135

Mai Tiến

Dũng

QC

50

 

 

 

 

 

 

 

5.0

100136

Lê Văn

Dũng

QC

60

 

 

 

 

 

 

 

6.0

100137

Trình Đức

Duy

A1

60

60

 

 

90

 

 

 

21.0

100138

Nguyễn Quang

Duy

TD

 

 

 

60

 

 

85

80

22.5

100139

Nguyễn Đức

Duy

11A1

 

40

 

 

45

 

 

 

8.5

100140

Hà Văn

Duy

A1

50

 

 

x

 

 

 

 

5.0

100141

Trần Ngọc

Duy

QC

80

 

 

 

 

 

 

 

8.0

100142

Lê Minh

Duyên

A2

50

65

45

 

40

55

 

 

25.5

100143

Phạm Thị

Duyên

A5

40

55

55

 

 

50

 

 

20.0

100144

Phạm Thị

Duyên

A6

60

 

 

80

80

 

 

 

22.0

100145

Đoàn Thị

Duyên

QC

70

 

 

 

 

 

 

 

7.0

100146

Hà Thị

Duyên

A10

35

 

35

 

 

35

 

 

10.5

100147

Đào Thị

Duyên

A13

35

 

 

65

50

 

70

65

28.5

100148

Đào Quang

Duyệt

A8

45

50

60

 

 

 

 

 

15.5

100149

Phùng Công

Dương

A2

40

40

40

 

40

45

 

 

20.5

100150

Bùi Thùy

Dương

QC

60

 

 

 

 

 

 

 

6.0

100151

Vũ Xuân

Dương

A7

 

 

 

x

 

 

 

40

4.0

100152

Nguyễn Thùy

Dương

QC

55

 

60

 

 

40

 

 

15.5

100153

Nguyễn Thị Thùy

Dương

11A1

 

 

70

 

 

 

 

 

7.0

100154

Đinh văn

Dương

A10

35

35

20

 

 

30

 

 

12.0

100155

Nguyễn Thị

Đào

QC

75

 

80

 

 

70

 

 

22.5

100156

Trịnh Công Tiến

Đạt

A2

50

50

40

 

65

45

 

 

25.0

100157

Phạm Quốc

Đạt

A4

75

80

75

 

 

 

 

 

23.0

100158

Nguyễn Tiến

Đạt

Tdo

 

 

 

 

45

 

 

 

4.5

100159

Nguyễn Thành

Đạt

A4

70

75

70

 

 

 

 

 

21.5

100160

Phạm Tiến

Đạt

QT

 

60

70

 

 

 

 

 

13.0

100161

Phạm Văn

Đạt

A6

25

 

 

65

30

 

 

 

12.0

100162

Trần Tiến

Đạt

A8

 

 

 

 

 

 

 

 

.0

100163

Phạm Tiến

Đạt

QC

75

 

 

 

 

 

 

 

7.5

100164

Bùi Tất

Đạt

A12

25

 

 

x

 

 

 

 

2.5

100165

Nguyễn Tiến

Đạt

A13

30

 

 

70

 

 

50

65

21.5

100166

Hòa Quang

Đức

A4

70

70

80

 

 

 

 

 

22.0

100167

Phạm Công

Đức

QT

65

60

40

 

 

 

 

 

16.5

100168

Cao Minh

Đức

A5

65

50

40

 

 

 

 

 

15.5

100169

Trần Trung

Đức

A7

 

 

 

x

 

 

50

x

5.0

100170

Nguyễn Văn

Đức

A8

40

45

35

 

25

 

 

 

14.5

100171

Phạm Anh

Đức

A9

40

20

 

 

40

 

 

 

10.0

100172

Nguyễn Văn

Đức

A12

40

 

 

x

30

 

 

 

7.0

100173

Vũ Thị

Gấm

Tdo

40

50

 

 

20

 

 

 

11.0

100174

Phạm Hương

Giang

A6

 

 

 

75

75

 

 

 

15.0

100175

Nguyễn Thu

Giang

QC

70

 

 

 

 

 

 

 

7.0

100176

Nguyễn Văn

Giang

A8

40

30

45

 

 

 

 

 

11.5

100177

Đào Thị Phương

Giang

11A1

 

 

 

 

75

 

 

 

7.5

100178

Nguyễn Trường

Giang

11A2

 

 

 

 

30

 

 

 

3.0

100179

Nguyễn Thị

Giang

A10

50

50

 

 

50

 

 

 

15.0

100180

Nguyễn Văn

Giáp

A8

45

35

 

 

 

30

 

 

11.0

100181

Phạm Thu

A1

50

40

65

 

 

 

 

 

15.5

100182

Nguyễn Thanh

A4

50

65

75

 

 

 

 

 

19.0

100183

Phạm Ngọc

11A11

 

 

 

 

 

 

65

40

10.5

100184

Lê Thị Ngọc

A4

60

60

80

 

 

55

 

 

25.5

100185

Nguyễn Thị Nhật

Tdo

 

 

 

 

60

 

 

 

6.0

100186

Bùi Thị Thu

A4

60

 

80

 

 

55

 

 

19.5

100187

Đào Mạnh

A5

70

50

45

 

50

 

 

 

21.5

100188

Lương Thị Nguyệt

A6

40

 

 

70

70

 

 

 

18.0

100189

Trần Thu

Tdo

35

45

 

 

25

 

 

 

10.5

100190

Nguyễn Thu

A6

45

 

 

70

40

 

 

 

15.5

100191

Tô Thị

A7

40

 

 

x

 

 

 

 

4.0

100192

Nguyễn Thu

A7

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100193

Bùi Thu

QC

60

 

 

 

80

 

 

 

14.0

100194

Nguyễn Thị Thu

A7

 

 

 

75

 

 

75

70

22.0

100195

Phạm Thanh

QC

60

 

 

 

80

 

 

 

14.0

100196

Phạm Thị Thu

A7

40

 

 

x

 

 

 

 

4.0

100197

Nguyễn Thị

QT

50

 

 

 

40

 

 

 

9.0

100198

Đinh Công

A9

35

 

35

 

 

35

 

 

10.5

100199

Phạm Thị

A10

60

55

55

 

 

 

 

 

17.0

100200

Nguyễn Thị

A13

20

 

 

60

30

 

40

50

20.0

100201

Lê Văn

Hải

QT

40

 

 

 

 

 

 

 

4.0

100202

Hoàng Đức

Hải

A1

50

45

 

 

80

 

 

 

17.5

100203

Cao Sơn

Hải

A9

40

35

35

 

 

 

 

 

11.0

100204

Nguyễn Thị

Hải

A10

55

50

 

 

50

 

 

 

15.5

100205

Nguyễn Đức

Hải

QT

50

 

 

 

 

 

 

 

5.0

100206

Trần Ngọc

Hải

A14

40

20

 

 

 

 

 

 

6.0

100207

Lê Thị Hồng

Hạnh

A1

60

45

50

 

 

 

 

 

15.5

100208

Đỗ Thị Mỹ

Hạnh

A5

50

 

40

 

 

25

 

 

11.5

100209

Nguyễn Thị

Hạnh

QT

50

65

55

 

 

 

 

 

17.0

100210

Phạm Thị

Hạnh

A5

50

 

40

 

 

 

 

 

9.0

100211

Phạm Thị

Hạnh

A5

55

 

70

 

 

50

 

 

17.5

100212

Lê Thị Mỹ

Hạnh

A6

30

 

 

55

65

 

 

 

15.0

100213

Nguyễn Hồng

Hạnh

Tdo

30

 

 

 

40

 

 

 

7.0

100214

Phạm Thị

Hạnh

A6

40

 

 

70

50

 

 

 

16.0

100215

Bùi Ngọc

Hạnh

A7

 

 

 

x

 

40

 

40

8.0

100216

Bùi Thị

Hạnh

A8

55

45

 

 

60

 

 

 

16.0

100217

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

A11

45

 

 

70

50

 

 

 

16.5

100218

Phạm Thị

Hạnh

A13

30

 

 

65

30

 

50

35

21.0

100219

Lê Thị Hồng

Hảo

A5

50

 

70

 

 

70

 

 

19.0

100220

Đỗ Thị

Hay

A13

35

 

 

65

40

 

45

55

24.0

100221

Trần Thị

Hằng

A3

70

70

75

 

 

 

 

 

21.5

100222

Nguyễn Thúy

Hằng

A3

50

60

60

 

50

 

 

 

22.0

100223

Đinh Thị

Hằng

A5

45

 

65

 

 

50

 

 

16.0

100224

Đinh Thị Thúy

Hằng

10A2

 

 

 

 

40

 

 

 

4.0

100225

Trần Thị

Hằng

Tdo

 

 

 

 

80

 

 

 

8.0

100226

Nguyễn Thu

Hằng

A5

55

 

65

 

 

50

 

 

17.0

100227

Lê Thị Thu

Hằng

A7

 

 

 

 

 

 

 

x

.0

100228

Vũ Thị Thanh

Hằng

A9

60

 

 

70

70

 

 

 

20.0

100229

Phùng Thị Thu

Hằng

A10

30

60

30

 

 

 

 

 

12.0

100230

Đỗ Ngọc

Hiên

A10

50

45

40

 

 

 

 

 

13.5

100231

Nguyễn Thị Thúy

Hiền

A3

50

 

50

 

45

35

 

 

18.0

100232

Phạm Thị Thúy

Hiền

A3

55

50

65

 

 

50

 

 

22.0

100233

Phạm Thu

Hiền

A3

50

55

65

 

 

35

 

 

20.5

100234

Nguyễn Thanh

Hiền

A6

45

 

 

75

45

 

 

 

16.5

100235

Phạm Thị Thu

Hiền

QC

70

 

 

 

 

 

 

 

7.0

100236

Phạm Thu

Hiền

A6

 

 

 

70

45

 

 

 

11.5

100237

Hòa Thị

Hiền

A8

45

40

40

 

 

40

 

 

16.5

100238

Đào Thu

Hiền

11A4

 

 

 

 

75

 

 

 

7.5

100239

Hoàng Công

Hiền

A9

30

30

30

 

 

 

 

 

9.0

100240

Đỗ Thu

Hiền

A10

40

50

30

 

 

 

 

 

12.0

100241

Vũ Thu

Hiền

A14

40

35

 

 

40

 

 

 

11.5

100242

Vũ Đức

Hiển

11A2

 

 

 

 

75

 

 

 

7.5

100243

Phạm Văn

Hiệp

A10

40

30

20

 

40

30

 

 

16.0

100244

Bùi Văn

Hiệp

A14

 

35

 

 

 

 

 

 

3.5

100245

Lê Hoàng

Hiệp

A10

35

35

 

 

 

 

 

 

7.0

100246

Lê Thị

Hiếu

A2

50

70

55

 

45

35

 

 

25.5

100247

Nguyễn Minh

Hiếu

A3

45

35

40

 

 

 

 

 

12.0

100248

Nguyễn Xuân

Hiếu

A10

 

 

55

 

 

 

 

 

5.5

100249

Vũ Đình

Hiếu

A13

35

 

 

65

40

 

60

60

26.0

100250

Hà Huy

Hiệu

Tdo

30

55

 

 

30

 

 

 

11.5

100251

Nguyễn Mai

Hoa

QC

60

 

 

 

 

 

 

 

6.0

100252

Nguyễn Thị

Hoa

A3

45

 

 

60

 

 

 

 

10.5

100253

Trương Thị

Hoa

A14

45

 

35

 

 

30

 

 

11.0

100254

Nguyễn Thị

Hoa

QC

75

 

 

 

 

70

 

 

14.5

100255

Nguyễn Thị

Hòa

A1

70

65

 

 

95

 

 

 

23.0

100256

Nguyễn Thị

Hoài

A9

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100257

Trần Thanh

Hoài

A12

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100258

Nguyễn Quang

Hoan

A2

60

30

45

 

55

20

 

 

21.0

100259

Phạm Văn

Hoan

A9

45

35

30

 

 

 

 

 

11.0

100260

Nguyễn Văn

Hoàng

A4

60

55

65

 

 

 

 

 

18.0

100261

Vũ Mạnh

Hoàng

A7

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100262

Nguyễn Ngọc

Hoàng

A8

25

40

40

 

 

 

 

 

10.5

100263

Nguyễn Duy

Hoàng

Tdo

 

 

 

 

75

 

 

 

7.5

100264

Phạm Ngọc

Hoàng

A8

50

40

 

 

 

 

 

 

9.0

100265

Phạm Văn

Hoàng

A10

40

 

 

 

35

 

 

 

7.5

100266

Vũ Đình

Hoàng

A12

40

 

 

55

45

 

 

 

14.0

100267

Nguyễn Thị Thúy

Hồng

A8

35

60

45

 

 

 

 

 

14.0

100268

Trần Quốc

Huân

A12

 

 

 

x

35

 

 

 

3.5

100269

Lê Thị

Huệ

A7

35

 

 

x

 

 

 

 

3.5

100270

Trịnh Công

Hùng

A1

65

50

 

 

90

 

 

 

20.5

100271

Nguyễn Phi

Hùng

A5

65

 

55

 

70

45

 

 

23.5

100272

Vũ Tuấn

Hùng

A6

60

55

 

60

95

 

 

 

27.0

100273

Nguyễn Đức

Hùng

QT

80

60

75

 

 

 

 

 

21.5

100274

Nguyễn Văn

Hùng

A8

45

35

40

 

 

 

 

 

12.0

100275

Vũ Đức

Hùng

A8

40

50

 

 

45

 

 

 

13.5

100276

Đinh Tuấn

Hùng

A10

30

 

 

50

15

 

 

 

9.5

100277

Nguyễn Văn

Hùng

A13

30

 

 

50

30

 

55

50

21.5

100278

Đào Văn

Huy

A3

40

40

60

 

40

 

 

 

18.0

100279

Vũ Quang

Huy

11A1

 

50

65

 

 

 

 

 

11.5

100280

Nguyễn Văn

Huy

A3

45

65

55

x

 

 

 

 

16.5

100281

Nguyến Đức

Huy

A5

70

65

65

 

 

 

 

 

20.0

100282

Phạm Văn

Huy

Tdo

40

55

 

 

50

 

 

 

14.5

100283

Nguyễn văn

Huy

11A1

 

 

60

 

 

 

 

 

6.0

100284

Nguyễn Quang

Huy

A5

80

50

80

 

 

30

 

 

24.0

100285

Nguyễn Quang

Huy

11A1

 

 

65

 

 

 

 

 

6.5

100286

Phạm Quốc

Huy

A11

35

 

 

50

20

 

60

40

20.5

100287

Nguyễn Thị

Huyền

A1

55

50

60

 

 

 

 

 

16.5

100288

Hà Thúy

Huyền

Tdo

30

45

 

 

45

 

 

 

12.0

100289

Nguyễn Thị

Huyền

A2

30

45

60

 

30

40

 

 

20.5

100290

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

A4

60

60

80

 

 

 

 

 

20.0

100291

Uông Thị Khánh

Huyền

A5

60

55

70

 

 

40

 

 

22.5

100292

Đỗ Thị

Huyền

A10

50

45

40

 

 

 

 

 

13.5

100293

Đặng Thị Thu

Huyền

A12

 

 

 

55

30

 

 

 

8.5

100294

Phạm Thị THu

Huyền

A13

25

 

 

65

35

 

 

50

17.5

100295

Bùi Thị

Huyền

A13

25

 

 

50

50

 

 

x

12.5

100296

Trần Thu

Huyền

A14

40

30

 

 

40

 

 

 

11.0

100297

Vũ Thế

Huynh

A7

40

 

 

x

 

 

 

 

4.0

100298

Nguyễn Như

Huynh

A8

40

45

50

 

 

 

 

 

13.5

100299

Đỗ Văn

Huỳnh

11A4

 

40

 

 

 

 

 

 

4.0

100300

Nguyễn Việt

Hưng

A4

60

75

55

 

 

 

 

 

19.0

100301

Hoàng Thị Thu

Hương

A4

65

70

75

 

 

 

 

 

21.0

100302

Trần Thị

Hương

A5

50

65

75

 

 

60

 

 

25.0

100303

Bùi Thị Thanh

Hương

A6

40

 

 

75

70

 

 

 

18.5

100304

Nguyễn Thị Lan

Hương

A6

40

 

 

65

60

 

 

 

16.5

100305

Nguyễn Thị Thu

Hương

A7

 

 

 

55

 

 

60

45

16.0

100306

Bùi Thị

Hương

A9

35

 

 

60

50

 

 

 

14.5

100307

Nguyễn Thị Thu

Hương

A9

20

 

 

60

40

 

 

 

12.0

100308

Nguyễn Thị Thu

Hương

A9

30

40

 

60

35

 

 

 

16.5

100309

Nguyễn Thị Thu

Hương

A10

30

 

40

 

 

35

 

 

10.5

100310

Nguyễn Thị

Hương

A14

35

35

35

 

 

 

 

 

10.5

100311

Phạm Thị

Hường

A4

55

 

70

 

 

75

 

 

20.0

100312

Lương Duy

Khải

A2

55

50

45

 

50

35

 

 

23.5

100313

Hà Quốc

Khánh

A3

30

50

35

 

 

 

 

 

11.5

100314

Hà Văn

Khánh

A8

35

50

50

 

 

 

 

 

13.5

100315

Hoàng Đăng

Khiêm

A13

35

65

 

60

35

 

50

55

30.0

100316

Phạm Văn

Khiêm

QT

50

55

 

 

 

 

 

 

10.5

100317

Vũ Đăng

Khoa

A7

 

 

 

45

 

 

 

 

4.5

100318

Nguyễn Trọng

Kiên

A1

50

35

 

 

50

 

 

 

13.5

100319

Nguyễn Thị

Lam

A2

55

35

50

 

45

45

 

 

23.0

100320

Lương Hoài

Lâm

A5

40

 

60

 

 

45

 

 

14.5

100321

Lê Thị

Lan

A1

50

40

 

 

65

 

 

 

15.5

100322

Mai Thị Thúy

Lan

A1

55

45

 

 

45

 

 

 

14.5

100323

Nguyễn Thị

Lan

A6

40

 

 

70

60

 

 

 

17.0

100324

Nguyễn Hoàng

Lan

11A1

 

 

 

 

50

 

 

 

5.0

100325

Đỗ Thị Phương

Lan

A6

40

 

 

65

55

 

 

 

16.0

100326

Đỗ Tuyết

Lan

QT

40

65

70

 

 

 

 

 

17.5

100327

Đinh Thị

Lan

A7

25

 

 

50

30

 

 

 

10.5

100328

Phạm Thị Hương

Lan

A8

45

40

 

55

40

 

 

 

18.0

100329

Nguyễn Thị

Lan

QC

00

 

 

 

 

 

 

 

.0

100330

Vũ Thị

Lan

A8

35

 

35

 

 

35

 

 

10.5

100331

Đào Thị

Lệ

QT

55

55

40

 

 

 

 

 

15.0

100332

Vũ Bích

Liên

A2

45

45

40

 

35

25

 

 

19.0

100333

Nguyễn Quang

Linh

A1

45

45

60

 

 

 

 

 

15.0

100334

Nguyễn Thị Thùy

Linh

A1

60

55

65

 

 

 

 

 

18.0

100335

Vũ Thị

Linh

A1

60

55

 

 

60

 

 

 

17.5

100336

Phạm Thùy

Linh

A2

55

55

40

 

35

30

 

 

21.5

100337

Nguyễn Thị Thùy

Linh

11A1

 

 

55

 

80

 

 

 

13.5

100338

Nguyễn Nhật

Linh

A2

45

45

30

 

35

40

 

 

19.5

100339

Nguyễn Thị Khánh

Linh

QT

60

 

75

 

 

75

 

 

21..0

100340

Phạm Vũ Khánh

Linh

11A1

 

 

65

 

 

 

 

 

6.5

100341

Nguyễn Cao Nhật

Linh

A2

40

35

30

 

25

35

 

 

16.5

100342

Đinh Thị Hoài

Linh

A3

45

 

55

 

 

40

 

 

14.0

100343

Vũ Thị

Linh

A3

50

55

70

 

 

45

 

 

22.0

100344

Nguyễn Thị

Linh

Tdo

45

60

 

 

55

 

 

 

16.0

100345

Lưu Tuấn

Linh

A4

75

80

80

 

 

 

 

 

23.5

100346

Nguyễn Khánh

Linh

A4

55

65

65

 

 

 

 

 

18.5

100347

Phạm Nguyễn Thùy

Linh

A4

70

65

80

 

 

 

 

 

21.5

100348

Nguyễn Thị Diệu

Linh

QC

45

 

 

 

 

 

 

 

4.5

100349

Nguyễn Thị Thùy

Linh

A4

55

70

75

 

 

 

 

 

20.0

100350

Trịnh Thị

Linh

A4

60

50

70

 

85

 

 

 

26.5

100351

Nguyễn Thảo

Linh

A6

35

 

 

60

50

 

 

 

14.5

100352

Hòa Thị Mỹ

Linh

A6

45

 

 

70

70

 

 

 

18.5

100353

Nguyễn Thị Thùy

Linh

A6

40

 

 

75

65

 

 

 

18.0

100354

Nguyễn Thị Thùy

Linh

A6

50

 

 

65

40

 

 

 

15.5

100355

Nguyễn Thị Thùy

Linh

A7

60

 

 

65

40

 

 

 

16.5

100356

Vũ Thị Diệu

Linh

11A1

 

 

 

 

45

 

 

 

4.5

100357

Đào Thị

Linh

A7

30

 

 

50

35

 

 

 

11.5

100358

Đinh Thị Thùy

Linh

A7

30

 

 

x

 

 

 

 

3.0

100359

Đào Khắc

Linh

A9

55

50

35

 

 

 

 

 

14.0

100360

Trần Thùy

Linh

A10

40

25

 

 

30

 

 

 

9.5

100361

Đinh Thị

Linh

11A4

 

 

 

 

 

 

 

 

.0

100362

Phạm Thị

Linh

A12

40

 

 

x

40

 

 

 

8.0

100363

Tô Thị Thùy

Linh

A13

 

 

 

x

 

 

 

x

.0

100364

Nguyễn Thị Thùy

Linh

A13

35

 

 

45

25

 

45

35

18.5

100365

Nguyễn Thùy

Linh

A14

50

45

 

 

45

 

 

 

14.0

100366

Phạm Văn

Lĩnh

A10

30

55

35

 

 

 

 

 

12.0

100367

Nguyễn Thanh

Loan

A5

55

60

70

 

 

35

 

 

22.0

100368

Nguyễn Thu

Loan

A12

30

 

 

65

30

 

 

 

12.5

100369

Đinh Thị

Loan

A10

40

40

 

 

40

 

 

 

12.0

100370

Trần Thị

Loan

A10

35

45

 

 

35

 

 

 

11.5

100371

Lê Thị

Loàn

A6

45

 

 

70

55

 

 

 

17.0

100372

Nguyễn Thành

Long

11A5

 

45

 

 

 

 

 

 

4.5

100373

Hoàng Tấn

Lộc

A4

55

70

70

 

 

 

 

 

19.5

100374

Mai Xuân

Lộc

A8

45

40

 

x

40

 

 

 

12.5

100375

Hà Thị

Lụa

A14

40

50

 

 

45

 

 

 

13.5

100376

Vi Văn

Lục

A7

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100377

Nguyễn Thị

Luyên

A2

75

70

70

 

65

50

 

 

33.0

100378

Đào Đình

Luyện

A2

50

35

60

 

30

50

 

 

22.5

100379

Nguyễn Thị

Lương

Tdo

40

65

 

 

40

 

 

 

14.5

100380

Nguyễn Khánh

Ly

A3

40

35

45

 

40

 

 

 

16.0

100381

Nguyễn Diễm

Ly

A4

60

70

75

 

 

 

 

 

20.5

100382

Trương Thị Cẩm

Ly

A12

30

 

 

65

35

 

 

 

13.0

100383

Đỗ Thị Hải

Ly

A12

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100384

Nguyễn Thị

Ly

A13

25

 

 

60

35

 

 

x

12.0

100385

Nguyễn Thị

A13

25

 

 

50

35

 

40

50

20.0

100386

Nguyễn Như

Mai

A1

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100387

Nguyễn Thị

Mai

A1

60

60

 

 

70

 

 

 

19.0

100388

Phạm Thị Thu

Mai

A2

60

65

60

 

60

40

 

 

28.5

100389

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

A4

60

70

70

 

 

 

 

 

20.0

100390

Lưu Thị

Mai

A5

55

65

65

 

 

40

 

 

22.5

100391

Vũ Thị Tuyết

Mai

A8

50

60

45

 

 

 

 

 

15.5

100392

Nguyễn Thị Việt

Mai

11A1

 

 

60

 

 

 

 

 

6.0

100393

Phạm Thị

Mai

A9

65

75

55

 

 

 

 

 

19.5

100394

Trần Thị Tuyết

Mai

A12

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100395

Nguyễn Thị

Mai

A13

25

 

 

40

30

 

65

50

21.0

100396

Hoàng Công

Mạnh

A1

55

 

 

 

 

 

 

 

5.5

100397

Đào Trọng

Mạnh

11A1

 

 

50

 

 

 

 

 

5.0

100398

Nguyễn Đức

Mạnh

QT

55

50

55

 

 

 

 

 

16.0

100399

Đoàn Văn

Mạnh

Tdo

45

40

 

 

40

 

 

 

12.5

100400

Nguyễn Văn

 Mão

A10

 

 

 

 

 

 

 

 

.0

100401

Nguyễn Thị

Mẫn

11A4

 

 

 

 

80

 

 

 

8.0

100402

Bùi Thị

Mến

A14

45

40

 

 

35

 

 

 

12.0

100403

Vũ Thanh

Minh

A1

50

45

65

 

 

 

 

 

16.0

100404

Phạm Hồng

Minh

Tdo

35

40

 

 

35

 

 

 

11.0

100405

Đàm Văn

Minh

QT

50

65

55

 

40

 

 

 

21.0

100406

Nguyễn Thanh

Minh

A7

 

 

 

x

 

 

75

x

7..5

100407

Nguyễn Nhật

Minh

QT

60

70

60

 

 

 

 

 

19.0

100408

Uông Hải

Minh

11A1

 

40

 

 

60

 

 

 

10.0

100409

Nguyễn Văn

Minh

A12

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100410

Đỗ Thị

 Mơ

A4

40

 

70

 

 

60

 

 

17.0

100411

Phạm Thị

Mỹ

A6

35

 

 

75

60

 

 

 

17.0

100412

Đinh Thị

Mỹ

A12

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100413

Nguyễn Phương

Nam

A2

40

30

50

 

60

30

 

 

21.0

100414

Trần Thành

Nam

A3

45

55

60

 

 

30

 

 

19.0

100415

Nguyễn Thành

Nam

QT

55

60

60

 

 

 

 

 

17.5

100416

Nguyễn Hoàng

Nam

A5

75

70

60

 

 

 

 

 

20.5

100417

Đào Trọng

Nam

A9

50

 

45

 

 

25

 

 

12.0

100418

Vũ Thị Thúy

Nga

A8

55

50

50

 

 

 

 

 

15.5

100419

Nguyễn Quỳnh

Nga

Tdo

 

 

 

 

60

 

 

 

6.0

100420

Đỗ Thanh

Nga

A14

60

 

60

 

 

50

 

 

17.0

100421

Trần Thị

Ngân

Tdo

50

55

 

 

45

 

 

 

15.0

100422

Phạm Thị Kim

Ngân

QT

65

 

 

 

 

 

 

 

6.5

100423

Phạm Thị

Ngân

A13

30

 

 

65

25

 

45

60

22.5

100424

Vũ Thị

Ngát

A8

50

40

45

 

 

 

 

 

13.5

100425

Nguyễn Đình

Nghĩa

A7

 

 

 

x

 

 

40

35

7.5

100426

Vũ Trọng

Nghĩa

A9

35

60

 

 

60

 

 

 

15.5

100427

Nguyễn Văn

Nghĩa

A13

25

 

 

50

20

 

55

75

22.5

100428

Nguyễn Bảo

Ngọc

A1

35

 

 

 

 

 

 

 

3.5

100429

Đinh Thị

Ngọc

Tdo

30

70

 

 

35

 

 

 

13.5

100430

Lê Thị Hông

Ngọc

A1

35

60

60

 

 

 

 

 

15.5

100431

Lê Hồng

Ngọc

Tdo

 

 

 

 

70

 

 

 

7.0

100432

Hoàng Thị

Ngọc

A4

70

 

90

 

 

65

 

 

22.5

100433

Đỗ Thị Bích

Ngọc

A6

50

 

 

75

60

 

 

 

18.5

100434

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

A7

 

 

 

65

 

 

75

80

22.0

100435

Nguyễn Thị

Ngọc

Tdo

35

45

 

 

60

 

 

 

14.0

100436

Nguyễn Thị

Ngọc

11A5

 

 

 

 

 

40

 

 

4.0

100437

Vũ Thị Bích

Ngọc

A7

40

 

 

70

30

 

 

 

14.0

100438

Hòa Thị Minh

Ngọc

A13

35

 

 

50

60

 

40

65

25.0

100439

Bùi Thị Minh

Ngọc

A14

30

40

 

 

55

 

 

 

12.5

100440

Hoàng An

Nguyên

QC

40

 

 

 

 

 

 

 

4.0

100441

Bùi Khánh

Nguyên

QC

75

 

 

 

 

 

 

 

7.5

100442

Mai Thị

Nguyệt

A1

55

70

 

 

75

 

 

 

20.0

100443

Đỗ Thị

Nhài

A13

40

 

 

60

35

 

55

55

24.5

100444

Phạm Đăng

Nhật

A1

50

55

45

 

 

 

 

 

15.0

100445

Đào Minh

Nhật

A3

55

70

65

 

 

 

 

 

19.0

100446

Hoàng Đức

Nhật

A8

45

50

 

 

 

 

 

 

9.5

100447

Phạm Thị Yến

Nhi

A5

40

65

70

 

 

70

 

 

24.5

100448

Phạm Văn

Nhiệm

A3

50

60

70

 

 

 

 

 

18.0

100449

Hà Thị

Nhiên

A14

50

 

30

 

 

 

 

 

8.0

100450

Phạm Thị Hồng

Nhung

A4

55

50

80

 

 

 

 

 

18.5

100451

Nguyễn Thị

Nhung

A5

30

 

50

 

 

35

 

 

11.5

100452

Đinh Thị Tuyết

Nhung

A6

20

 

 

50

45

 

 

 

11.5

100453

Nguyễn Trang

Nhung

11A1

 

 

75

 

 

 

 

 

7.5

100454

Phạm Trang

Nhung

11A2

 

 

 

 

55

 

 

 

5.5

100455

Phùng Thị Hồng

Nhung

A7

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100456

Nguyễn Thị

Nhung

11A1

 

45

45

 

45

 

 

 

13.5

100457

Vũ Thị Trang

Nhung

A7

30

 

 

x

 

 

 

 

3.0

100458

Nguyễn Thị

Nhung

A8

40

50

30

 

 

 

 

 

12.0

100459

Nguyễn Thị Huyền

Nhung

A13

30

 

 

65

40

 

50

65

25.0

100460

Phạm Thủy

Như

A12

50

 

 

70

60

 

 

 

18.0

100461

Trần Thị

Niềm

A5

50

 

55

 

 

30

 

 

13.5

100462

Nguyễn Thị

Ninh

A10

55

40

 

 

35

 

 

 

13.0

100463

Nguyễn Thị Thùy

Ninh

A10

40

60

55

 

40

 

 

 

19.5

100464

Bùi Trọng

Ninh

A13

30

 

 

50

60

 

50

50

24.0

100465

Nguyễn Thị Kim

Oanh

A2

45

50

30

 

30

20

 

 

17.5

100466

Nguyễn Kim

Oanh

A4

80

 

85

 

 

70

 

 

23.5

100467

Nguyễn Thị Kiều

Oanh

A6

55

 

 

80

80

 

 

 

21.5

100468

Trần Thị Lan

Oanh

A8

60

45

45

 

35

 

 

 

18.5

100469

Trần Thị

Oanh

A9

55

65

50

 

 

 

 

 

17.0

100470

Nguyễn Thị

Oanh

A9

30

 

45

 

35

40

 

 

15.0

100471

Nguyễn Thị

Oanh

A14

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100472

Nguyễn Thị

Oanh

A14

40

 

35

 

 

30

 

 

10.5

100473

Nguyễn Thị

Oanh

A14

45

40

 

 

50

 

 

 

13.5

100474

Nguyễn Tấn

Phát

A5

40

35

55

 

 

35

 

 

16.5

100475

Nguyễn Thanh

Phong

A8

55

50

40

 

 

35

 

 

18.0

100476

Nguyễn Mạnh

Phú

A7

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100477

Nguyễn Xuân

Phước

A2

35

45

45

 

40

35

 

 

20.0

100478

Nguyễn Đình

Phước

A4

60

75

65

 

 

 

 

 

20.0

100479

Trần Thị

Phương

A1

65

70

65

 

 

 

 

 

20.0

100480

Đỗ Thanh

Phương

A3

50

40

45

 

 

35

 

 

17.0

100481

Phạm Thu

Phương

A5

45

40

60

 

 

35

 

 

18.0

100482

Mai Thị

Phương

A6

60

55

 

75

75

 

 

 

26.5

100483

Đặng Thị Thu

Phương

QT

55

 

70

 

 

65

 

 

19.0

100484

Đinh Thị Thu

Phương

A6

40

 

 

55

55

 

 

 

15.0

100485

Đỗ Vũ Thanh

Phương

Tdo

 

 

 

 

65

 

 

 

6.5

100486

Lê Thị

Phương

A7

30

 

 

45

50

 

 

 

12.5

100487

Nguyễn Thị Thu

Phương

A8

50

40

45

 

30

 

 

 

16.5

100488

Nguyễn Thu

Phương

A12

 

 

 

x

 

 

 

x

.0

100489

Hoàng Thị

Phương

A13

30

 

 

x

25

 

35

60

15.0

100490

Nguyễn Thị

Phương

A13

30

 

 

50

25

 

50

45

20.0

100491

Đinh Thu

Phương

A13

20

 

 

40

40

 

 

x

10.0

100492

Trần Kim

Phượng

A1

50

55

 

65

50

 

 

 

22.0

100493

Trần Hồng

Quân

A12

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100494

Nguyễn Đức

Quân

Tdo

40

55

65

 

 

50

 

 

21.0

100495

Bùi Thiện

Quang

A8

30

45

20

 

 

 

 

 

9.5

100496

Nguyễn Vĩnh

Quang

A13

25

 

 

55

20

 

 

x

10.0

100497

Đỗ Ái

Quốc

A9

45

40

30

 

 

 

 

 

11.5

100498

Lê Thị

Quyên

A5

45

 

40

 

 

35

 

 

12.0

100499

Trần Thị

Quyên

A9

 

 

 

 

 

 

 

 

.0

100500

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

A5

60

55

70

 

 

35

 

 

22.0

100501

Hoàng Thúy

Quỳnh

A5

55

60

60

 

 

50

 

 

22.5

100502

Đào Thị Như

Quỳnh

A6

40

 

 

75

80

 

 

 

19.5

100503

Bùi Như

Quỳnh

A9

60

 

 

60

65

 

 

 

18.5

100504

Đinh Thị

Quỳnh

A9

50

55

 

 

70

 

 

 

17.5

100505

Đào Thị Như

Quỳnh

A13

45

 

 

65

30

 

65

50

25.5

100506

Hoàng Thị

Quỳnh

A13

25

 

 

60

30

 

35

55

20.5

100507

Nguyễn Thị

Quỳnh

A13

 

 

 

70

20

 

 

x

9.0

100508

Vũ Văn

Sáng

A12

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100509

Phạm Quang

Sáng

A13

25

 

 

50

45

 

55

50

22.5

100510

Nguyễn Quang

Sáng

A13

30

 

 

50

30

 

55

40

20.5

100511

Vũ Thị

Sen

A12

 

 

 

x

 

 

55

40

9.5

100512

Trần Xuân

Sinh

A3

45

45

55

 

 

 

 

 

14.5

100513

Trần Văn

Sinh

A12

25

 

 

x

 

 

55

55

13.5

100514

Vũ Trường

Sơn

A9

50

65

65

 

 

 

 

 

18.0

100515

Nguyễn Văn

Sức

A1

50

50

 

 

55

 

 

 

15.5

100516

Vũ Tiến

Sỹ

A7

 

 

 

x

 

 

 

x

.0

100517

Nguyễn Đỗ

Tâm

QC

75

 

 

 

 

 

 

 

7.5

100518

Nguyễn Duy

Tâm

A1

65

65

55

 

 

 

 

 

18.5

100519

Hoàng Minh

Tân

Tdo

40

45

 

 

55

 

 

 

14.0

100520

Phạm Ngọc

Thạch

A2

70

65

65

 

30

40

 

 

27.0

100521

Nguyễn Ngọc

Thái

A3

50

50

65

 

 

 

 

 

16.5

100522

Phạm Việt

Thái

A10

35

45

 

 

40

 

 

 

12.0

100523

Trần Thị

Thanh

A1

70

60

 

 

90

 

 

 

22.0

100524

Phạm Xuân

Thanh

A1

50

70

75

 

 

 

 

 

19.5

100525

Nguyễn Thị

Thanh

A12

35

 

 

50

40

 

50

80

25.5

100526

Nguyễn Thị

Thanh

QC

60

 

 

 

 

 

 

 

6.0

100527

Phạm Thị Diệu

Thanh

A12

40

 

 

60

50

 

 

 

15.0

100528

Lê Thị Phương

Thanh

Tdo

50

60

 

 

40

 

 

 

15.0

100529

Đào Thị

Thanh

A12

 

 

 

50

 

 

35

80

16.5

100530

Đinh Duy

Thành

A2

60

55

60

 

65

50

 

 

29.0

100531

Lương Minh

Thành

A3

45

55

65

 

 

 

 

 

16.5

100532

Nguyễn Trung

Thành

A9

30

45

 

 

60

 

 

 

13.5

100533

Nguyễn Hữu

Thành

Tdo

30

40

 

 

50

 

 

 

12.0

100534

Lê Trung

Thành

A9

35

60

55

 

 

 

 

 

15.0

100535

Trần Thị Phương

Thảo

11A1

 

 

 

 

50

 

 

 

5.0

100536

Nguyễn Thị

Thảo

A2

55

45

65

 

50

25

 

 

24.0

100537

Bùi Thanh

Thảo

QC

50

 

 

 

95

 

 

 

14.5

100538

Đào Phương

Thảo

A5

45

 

65

 

55

40

 

 

20.5

100539

Nguyễn Thị Ngọc

Thảo

11A1

 

 

55

 

 

 

 

 

5.5

100540

Phạm Thị

Thảo

A5

60

 

80

 

 

45

 

 

18.5

100541

Nguyễn Thị Phương

Thảo

A6

45

 

 

60

50

 

 

 

15.5

100542

Lưu Thị Phương

Thảo

11A1

 

50

 

 

60

 

 

 

11.0

100543

Phạm Thị Phương

Thảo

Tdo

30

60

 

 

45

 

 

 

13.5

100544

Vũ Thị Thanh

Thảo

A6

30

 

 

55

30

 

 

 

11.5

100545

Vũ Phương

Thảo

11A1

 

 

65

 

65

 

 

 

13.0

100546

Phạm Thị Phương

Thảo

A7

 

 

 

x

 

 

50

50

10.0

100547

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

A8

40

50

45

 

 

 

 

 

13.5

100548

Vũ Thị Hồng

Thắm

A4

70

60

90

 

 

 

 

 

22.0

100549

Vũ Thị

Thắm

A6

40

 

 

60

45

 

 

 

14.5

100550

Đinh Bá

Thắng

A1

60

55

 

 

70

 

 

 

18.5

100551

Trần Đức

Thắng

A1

60

50

50

 

 

 

 

 

16.0

100552

Nguyễn Hữu

Thắng

A2

50

45

60

 

35

40

 

 

23.0

100553

Nguyễn Văn

Thắng

A2

50

60

55

 

70

45

 

 

28.0

100554

Đoàn Minh

Thắng

A3

50

45

60

 

 

45

 

 

20.0

100555

Lương Văn

Thắng

A4

70

65

65

 

 

 

 

 

20.0

100556

Đinh Văn

Thắng

10A2

 

 

55

 

 

 

 

 

5.5

100557

Nguyễn Thành

Thắng

A5

55

45

65

 

 

60

 

 

22.5

100558

Nguyễn Văn

Thắng

A6

40

 

 

55

35

 

 

 

13.0

100559

Nguyễn Đức

Thắng

A8

60

45

35

 

 

 

 

 

14.0

100560

Nguyễn Mạnh

Thắng

QT

70

 

75

 

 

65

 

 

21.0

100561

Phạm Đức

Thắng

A9

50

45

40

 

 

 

 

 

13.5

100562

Nguyễn Xuân

Thắng

11A4

 

55

 

 

 

 

 

 

5.5

100563

Lương Văn

Thắng

A10

55

 

25

 

 

 

 

 

8.0

100564

Nguyễn Hữu

Thắng

A12

 

 

 

 

 

 

 

x

.0

100565

Đỗ Đức

Thắng

A14

35

35

30

 

 

 

 

 

10.0

100566

Vũ Đức

Thắng

11A1

 

 

65

 

 

 

 

 

6.5

100567

Hoàng Đình

Thiện

A1

70

55

 

 

50

 

 

 

17.5

100568

Đào Quang

Thiện

A8

 

 

 

 

 

 

 

 

.0

100569

Phạm Đăng

Thịnh

11A1

 

40

 

 

 

 

 

 

4.0

100570

Bùi Kim

Thoa

A3

 

55

40

 

 

 

 

 

9.5

100571

Trần Thị

Thoan

A5

65

 

75

 

 

50

 

 

19.0

100572

Đào Duy

Thông

11A11

 

35

 

 

 

 

 

 

3.5

100573

Trần Thị

Thơm

A14

45

 

30

 

 

 

 

 

7.5

100574

Đào Thị Hà

Thu

A3

60

65

75

 

 

40

 

 

24.0

100575

Trần Thị Mai

Thu

11A1

 

 

60

 

 

 

 

 

6.0

100576

Đỗ Đức

Thuận

A3

55

70

65

 

 

 

 

 

19.0

100577

Phạm Thu

Thuấn

11A4

 

 

 

 

 

 

 

 

.0

100578

Nguyễn Đức

Thuy

QT

45

45

40

 

 

 

 

 

13.0

100579

Phạm Thị

Thúy

A2

55

45

40

 

45

45

 

 

23.0

100580

Nguyễn Thị

Thúy

A7

30

 

 

45

35

 

 

 

11.0

100581

Nguyễn Thị

Thúy

Tdo

40

55

 

 

45

 

 

 

14.0

100582

Nguyễn Thúy

Thúy

A10

45

50

 

 

60

 

 

 

15.5

100583

Vũ Thị

Thúy

A11

 

 

 

x

 

 

 

x

.0

100584

Đinh Thị

Thúy

A13

45

 

 

60

20

 

45

40

21.0

100585

Trần Nhật

Thùy

A2

60

45

50

 

40

35

 

 

23.0

100586

Phạm Thu

Thủy

Tdo

 

 

 

 

50

 

 

 

5.0

100587

Vũ Phương

Thùy

QC

60

 

 

 

 

 

 

 

6.0

100588

Nguyễn Thị

Thùy

A2

65

65

45

 

80

35

 

 

29.0

100589

Nguyễn Thị

Thùy

QT

70

70

 

 

90

 

 

 

23.0

100590

Phạm Thị

Thùy

QC

50

 

 

55

50

 

 

 

15.5

100591

Nguyễn Dương

Thùy

QC

60

 

 

 

 

 

 

 

6.0

100592

Hà Thị Thu

Thủy

A3

40

30

40

 

 

 

 

 

11.0

100593

Nguyễn Thị Phương

Thủy

A5

50

60

65

 

 

45

 

 

22.0

100594

Phạm Thị

Thủy

A6

35

 

 

70

70

 

 

 

17.5

100595

Nguyễn Thu

Thủy

QT

60

60

 

 

 

 

 

 

12.0

100596

Phạm Thanh

Thủy

A9

35

40

 

 

35

 

 

 

11.0

100597

Nguyễn  Thị

Thủy

A10

50

40

 

 

40

 

 

 

13.0

100598

Chu Công

Thủy

QT

70

 

70

 

 

70

 

 

21.0

100599

Phạm Thị

Thủy

A13

30

 

 

55

20

 

70

70

24.5

100600

Vũ Thị Thu

Thủy

A13

35

 

 

70

30

 

80

65

28.0

100601

Phạm Thị

Thủy

A14

25

30

35

 

 

 

 

 

9.0

100602

Phạm Thị

Thuyến

A12

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100603

Đoàn Kim

Thuyến

11A2

 

 

50

 

 

 

 

 

5.0

100604

Hoàng Thị

Thư

A10

35

50

 

 

30

 

 

 

11.5

100605

Phạm Thị

Thương

A1

45

40

 

 

65

 

 

 

15.0

100606

Bùi Thị

Thương

A2

55

65

45

 

85

35

 

 

28.5

100607

Nguyễn Thị Hoài

Thương

A2

60

55

45

 

50

40

 

 

25.0

100608

Nguyễn Thị

Thương

A7

35

 

 

45

20

 

 

 

10.0

100609

Vũ Thị

Thương

A7

 

 

 

50

25

 

 

 

7.5

100610

Nguyễn Thị Thương

Thương

A13

50

 

 

60

40

 

50

40

24.0

100611

Nguyễn Thị Thu

Thương

A13

30

 

 

55

30

 

65

55

23.5

100612

Nguyễn Quốc

Tiến

A9

40

50

40

 

 

 

 

 

13.0

100613

Bùi Gia

Tiến

Tdo

15

30

 

 

40

 

 

 

8.5

100614

Trịnh Xuân

Toại

A1

45

40

 

 

55

 

 

 

14.0

100615

Vũ Khắc

Toàn

A3

40

60

45

 

 

 

 

 

14.5

100616

Nguyễn Đức

Toàn

Tdo

45

45

 

 

25

 

 

 

11.5

100617

Đoàn Đức

Toàn

A4

75

65

50

 

 

 

 

 

19.0

100618

Nguyễn Văn

Toàn

A14

40

 

 

 

 

 

 

 

4.0

100619

Trịnh Công

Toản

A1

50

40

45

 

 

 

 

 

13.5

100620

Nguyễn Văn

Toản

A2

55

50

40

 

50

35

 

 

23.0

100621

Đinh Văn

Toản

A3

50

40

55

 

 

 

 

 

14.5

100622

Trần Quốc

Toản

A10

40

45

 

 

45

 

 

 

13.0

100623

Phạm Thị

Trà

A1

70

70

 

 

90

 

 

 

23.0

100624

Hoàng Thị Thu

Trang

A2

40

65

60

 

60

40

 

 

26.5

100625

Trần Thị

Trang

A2

55

60

55

 

40

40

 

 

25.0

100626

Trần Hà

Trang

A3

45

45

50

 

 

 

 

 

14.0

100627

Trần Thị

Trang

QC

65

 

 

 

 

 

 

 

6.5

100628

Bùi Thị Thu

Trang

A4

55

60

60

 

 

 

 

 

17.5

100629

Nguyễn Thu

Trang

11A1

 

40

 

 

 

 

 

 

4.0

100630

Phạm Huyền

Trang

A4

50

65

65

 

 

 

 

 

18.0

100631

Nguyễn Thị Thu

Trang

A4

60

60

65

 

 

 

 

 

18.5

 

SBD

HỌ VÀ TÊN

LỚP

MÔN ĐĂNG KÝ THI

Tổng Điểm

T

L

H

V

N2

Si

Sử

Địa

100632

Bùi Thị

Trang

A5

40

 

50

 

 

45

 

 

13.5

100633

Nguyễn Thị

Trang

QT

55

 

 

65

65

 

 

 

18.5

100634

Vũ Thùy

Trang

QT

70

70

 

 

80

 

 

 

22.0

100635

Trần Thị Thu

Trang

A6

40

 

 

60

40

 

 

 

14.0

100636

Nguyễn Thị Thu

Trang

QT

45

65

60

60

 

40

 

 

27.0

100637

Lê Thị Huyền

Trang

A6

45

 

 

60

85

 

 

 

19.0

100638

Nguyễn Thị Vân

Trang

A7

30

 

 

x

45

 

 

 

7.5

100639

Phạm Thùy

Trang

A10

45

30

30

 

30

 

 

 

13.5

100640

Trần Thị Huyền

Trang

A10

50

 

50

 

 

35

 

 

13.5

100641

Nguyễn Thị Huyền

Trang

A10

35

35

30

 

 

35

 

 

13.5

100642

Lê Thùy

Trâm

QT

70

70

80

 

 

 

 

 

22.0

100643

Vũ Thị

Trinh

A6

 

 

 

65

 

 

 

 

6.5

100644

Nguyễn Việt

Trinh

Tdo

35

35

 

 

30

 

 

 

10.0

100645

Nguyễn Quang

Trung

A3

50

60

45

 

 

 

 

 

15.5

100646

Nguyễn Thành

Trung

10A2

 

 

 

 

 

40

 

 

4.0

100647

Vũ Khắc

Trung

A4

100

70

95

 

 

85

 

 

35.0

100648

Lê Thành

Trung

A6

55

 

 

75

90

 

 

 

22.0

100649

Lê Văn

Trường

A5

60

25

35

 

 

 

 

 

12.0

100650

Vũ Văn

Trường

A8

40

40

45

 

30

 

 

 

15.5

100651

Đinh Công

Trường

A12

50

 

 

60

55

 

 

 

16.5

100652

Trần Đức

Trượng

A2

45

60

40

 

50

35

 

 

23.0

100653

Hà Minh

A8

40

55

50

 

 

 

 

 

14.5

100654

Đỗ Anh

11A1

 

 

60

 

 

 

 

 

6.0

100655

Nguyễn Minh

Tuân

QC

75

 

 

 

 

 

 

 

7.5

100656

Nguyễn Văn

Tuân

A4

65

100

70

 

 

 

 

 

23.5

100657

Đỗ Minh

Tuấn

A2

50

55

50

 

50

35

 

 

24.0

100658

Kiều Công

Tuấn

A8

35

 

45

 

 

30

 

 

11.0

100659

Nguyễn văn

Tuấn

11A4

 

00

 

 

75

 

 

 

7.5

100660

Nguyễn Anh

Tuấn

QC

70

 

 

 

 

 

 

 

7.0

100661

Vũ Anh

Tuấn

A8

60

40

25

 

 

75

 

 

20.0

100662

Bùi Văn

Tuấn

A9

40

30

20

 

 

 

 

 

9.0

100663

Trần Anh

Tuấn

A10

50

40

 

 

45

 

 

 

13.5

100664

Lưu

Tuấn

QC

75

 

 

 

 

 

 

 

7.5

100665

Nguyễn Duy

Tùng

A2

55

50

45

 

40

40

 

 

23.0

100666

Phạm Sơn

Tùng

A2

50

50

45

 

40

25

 

 

21.0

100667

Nguyễn Thanh

Tùng

A2

55

50

40

 

50

50

 

 

24.5

100668

Nguyễn Văn

Tùng

A3

55

40

60

 

65

 

 

 

22.0

100669

Hòa Quang

Tùng

A5

55

50

40

 

 

 

 

 

14.5

100670

Nguyễn Thanh

Tùng

A5

40

 

 

 

45

35

 

 

12.0

100671

Vũ Thanh

Tùng

A9

45

55

 

 

30

 

 

 

13.0

100672

Đào Duy

Tùng

A10

50

35

 

 

30

 

 

 

11.5

100673

Nguyễn Sơn

Tùng

A10

25

 

 

 

35

 

 

 

6.0

100674

Nguyễn Xuân

Tùng

A10

40

30

25

 

 

 

 

 

9.5

100675

Nguyễn Việt

Tùng

A10

40

55

45

 

 

 

 

 

14.0

100676

Nguyễn Lâm

Tùng

A6

50

 

 

60

80

 

75

75

34.0

100677

Hòa Thị

Tươi

A6

70

 

 

70

80

 

 

 

22.0

100678

Nguyễn Ngọc

Tuyền

A13

45

 

 

60

40

 

75

65

28.5

100679

Nguyễn Thị

Tuyết

A5

75

85

75

 

 

50

 

 

28.5

100680

Phạm Thị

Tuyết

QT

60

 

60

 

 

70

 

 

19.0

100681

Phạm Công

Uẩn

11A1

 

 

65

 

 

 

 

 

6.5

100682

Nguyễn Thị Thu

Uyên

A10

50

60

 

65

90

 

 

 

26.5

100683

Nguyễn Thị Thu

Uyên

A13

50

 

 

65

20

 

65

60

26.0

100684

Phạm Thị

Vân

A2

60

55

50

 

50

30

 

 

24.5

100685

Nguyễn Thanh

Vân

A4

95

80

95

 

 

 

 

 

27.0

100686

Hà Thị Thúy

Vân

A14

40

45

25

 

 

 

 

 

11.0

100687

Hà Thúy

Vân

11A1

 

40

 

 

 

 

 

 

4.0

100688

Lê Thị Tường

Vi

A8

45

35

25

 

35

 

 

 

14.0

100689

Trần Thị Hà

Vi

A12

40

 

 

65

40

 

80

75

30.0

100690

Hà Thế

A5

80

65

70

 

 

50

 

 

26.5

100691

Nguyễn Quốc

Việt

A7

 

 

 

70

 

 

 

x

7.0

100692

Nguyễn Văn

Vinh

A3

60

60

60

 

 

 

 

 

18.0

100693

Nguyễn Quang

Vinh

A8

35

25

 

 

20

 

 

 

8.0

100694

Nguyễn Quốc

11A1

 

40

 

 

 

 

 

 

4.0

100695

Phạm Thị

Vui

A11

 

 

 

60

55

 

 

 

11.5

100696

Đinh Quang

Vỹ

A4

65

60

70

 

 

 

 

 

19.5

100697

Đặng Thanh

Xuân

A1

55

65

 

60

70

 

 

 

25.0

100698

Nguyễn Thị Thanh

Xuân

A7

 

 

 

x

 

 

 

 

.0

100699

Lê Thị

Xuyên

A8

50

45

30

 

40

 

 

 

16.5

100700

Đinh Thị

Yến

A1

60

65

 

65

80

 

 

 

27.0

100701

Nguyễn Thị Hải

Yến

A6

35

 

 

45

20

 

 

 

10.0

100702

Nguyễn Thị Như

Yến

A9

 

 

 

 

 

 

 

 

.0

100703

Nguyễn Như

Yến

11A1

 

 

55

 

 

 

 

 

5.5

100704

Trần Thị Hồng

Yến

A10

35

40

 

 

45

 

 

 

12.0

100705

Nguyễn Thị Hải

Yến

A11

 

 

 

80

45

 

55

 

18.0

100706

Nguyễn Thị Hải

Yến

Tdo

 

 

 

 

70

 

 

 

7.0

100707

Vũ Thị

Yến

Tdo

35

65

 

 

45

 

 

 

14.5

100708

Hòa Thị

Yến

A11

 

 

 

75

 

 

70

75

22.0

100709

Vũ Thị

Yến

A14

60

 

 

 

60

 

 

 

12.0

100710

Đỗ Văn

Thành

QT

70

65

 

 

 

 

 

 

13.5

100711

Nguyễn Duy

Thuyên

QT

60

55

55

 

 

 

 

 

17.0

100712

Trần An

Thuyên

QT

50

55

50

 

 

 

 

 

15.5

100713

Đặng Thị Quỳnh

Thơ

QT

50

60

 

 

60

 

 

 

17.0

100714

Nguyễn Tiến

Phan

QT

50

 

 

 

 

 

 

 

5.0

100715

Ngô Thị

Vân

QT

45

40

 

 

 

 

 

 

8.5

100716

Nguyễn Đình

Minh

QT

45

 

 

 

 

 

 

 

4.5

100717

Nguyễn Bá

Quang

QT

40

60

60

 

 

 

 

 

16.0

100718

Trần Tiến

Thủy

QT

40

40

50

 

 

 

 

 

13.0

100719

Nguyễn Bá

Ninh

QT

30

 

 

 

15

 

 

 

4.5

100200

Nguyễn Thị

Doan

QT

00

 

 

 

 

 

 

 

.0

100201

Nguyễn Thị

Vân

QT

 

 

60

 

 

 

 

 

6.0

100202

Nguyễn Thu

Trang

QT

 

 

 

 

60

 

 

 

6.0

100203

Nguyễn Đình

Minh

QT

 

55

 

 

 

 

 

 

5.5

 

 

Nguồn: thptphuduc.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều