PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRỰC

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC

LỊCH TRỰC VÀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

 

THỨ NGÀY

TRỰC BGH

TRỰC ĐOÀN THỂ

TRỰC

BAN PHÒNG DỊCH

CÁN BỘ GIÁO VIÊN

Thứ 2

ngày 10/2/2020

Đ/c Sử

Đ/c Thi

Đ/c Sử, Đ/c Nam; GVCN từ 10A1 đến 10A7

Giáo viên tổ Toán - Tin

Thứ 3

ngày 11/2/2020

Đ/c Nhân

Đ/c Thà

Đ/c Nhân, Đ/c Mơ; GVCN từ 10A8 đến 10A14

Giáo viên tổ Văn

Thứ 4

ngày 12/2/2020

Đ/c Tâm

Đ/c Hằng

Đ/c Tâm, Đ/c Miên; GVCN từ 12A1 đến 12A7

Giáo viên tổ Lí- Hóa- Sinh-CN

Thứ 5

ngày 13/2/2020

Đ/c Sử

Đ/c Thi

Đ/c Sử, Đ/c Thêu; GVCN từ 12A8 đến 12A14

Giáo viên tổ Sử - Địa – GDCD

Thứ 6

ngày 14/2/2020

Đ/c Nhân

Đ/c Chinh

Đ/c Nhân, Đ/c Thi; GVCN từ 11A1 đến 11A7

CBCNV tổ hành chính

Thứ 7

ngày 15/2/2020

Đ/c Tâm

Đ/c Thà

Đ/c Tâm, Đ/c Thà; GVCN từ 11A8 đến 11A14

Giáo viên tổ Ngoại ngữ – thể dục – quốc phòng

Chủ nhật

ngày 16/2/2020

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                    Trần Duy Sử

 

SỞ GDĐT THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC

Số:……../QĐ-THPTPD

V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Quỳnh Phụ, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;

Căn cứ Công văn hướng dẫn số 56/SGD ĐT-VP ngày 29/01/2020 V/v tập trung triển khai một số công việc để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Co rona gây ra và phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân 2019-2020, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất trong trường học của Sở GD ĐT Thái Bình;

Xét chức năng nhiệm vụ và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra và phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân 2019-2020, gồm các thành viên (có danh sách kèm theo);

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, ban, ngành, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho CBGV và HS về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Co rona gây ra và dịch bệnh mùa đông xuân; hướng dẫn học sinh, CBGV, NV biết cách phòng, chống dịch bệnh, tự bảo vệ sức khỏe cá nhân và tham gia bảo vệ sức khỏe cộng đồng;

- Phối kết hợp GVCN; cán bộ Y tế Thị trấn An Bài, Bệnh viện Phụ Dực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe của CBGV, NV và HS hàng ngày, nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo cho cơ quan chức năng để được khám, điều trị kịp thời.

Điều 3. Các thành viên có tên tại điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

-Như điều 1

-Lưu VP

                                                                                                                     Trần Duy Sử

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA

(Kèm theo QĐ số:……./QĐ-THPTPD ngày 30/01/2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Duy Sử

HT- Tr.Ban

PT chung; tiếp nhận thông tin và báo cáo các cơ quan chức năng.

2

Bùi Thị Thanh Tâm

PHT- Phó Ban

Phổ biến văn bản chỉ đạo của các cấp, Ban, Ngành tới CBGV, NV và HS.

3

Nguyễn Duy Nhân

PHT-

UV

Quan tâm sức khỏe HS từ 11A1 đến 11A7, báo cáo về Trưởng ban hàng ngày.

4

Nguyễn Văn Thi

CTCĐ-

UV

Quan tâm sức khỏe của CBGV, NV, báo cáo về Trưởng ban hàng ngày.

5

Nguyễn Thị Thà

BTĐ-

UV

Quan tâm sức khỏe HS từ 11A8 đến 11A14, báo cáo về Trưởng ban hàng ngày.

6

Nguyễn Giang Nam

TT-

UV

Quan tâm sức khỏe HS từ 10A1 đến 10A7, báo cáo về Trưởng ban hàng ngày.

7

Đặng Thị Thanh Mơ

TT-

UV

Quan tâm sức khỏe HS từ 10A8 đến 10A14, báo cáo về Trưởng ban hàng ngày.

8

Bùi Thị Miên

TT-

UV

Quan tâm sức khỏe HS từ 12A1 đến 12A7, báo cáo về Trưởng ban hàng ngày.

9

Vũ Thị Thêu

TT-

UV

Quan tâm sức khỏe HS từ 12A8 đến 12A14, báo cáo về Trưởng ban hàng ngày.

10

Trần Thị Thủy

CBYT-

UV

Phối kết hợp Y tế TT An Bài và BVĐK Phụ Dực

CSSK ban đầu cho CBGV, NV và HS

11

Trần Thị Riện

UV

Quan tâm sức khỏe 10A2

12

Nguyễn Thị Hồng Loan

UV

Quan tâm sức khỏe 10A3

13

Đặng Thị Doanh

UV

Quan tâm sức khỏe 10A4

14

Đỗ Thị Oanh

UV

Quan tâm sức khỏe 10A5

15

Ng. Thị Hồng Chuyên

UV

Quan tâm sức khỏe 10A6

16

Hoàng Thị Hoa.Đ

UV

Quan tâm sức khỏe 10A8

17

Hoàng Duy Ngân

UV

Quan tâm sức khỏe 10A9

18

Vũ Thị Nhớ

UV

Quan tâm sức khỏe 10A10

19

Lại Thị Thắm.L

UV

Quan tâm sức khỏe 10A11

20

Nguyễn Thị Hằng

UV

Quan tâm sức khỏe 10A12

21

Nguyễn Thị Mỹ

UV

Quan tâm sức khỏe 10A13

22

Nguyễn Thị Na

UV

Quan tâm sức khỏe 10A14

23

Nguyễn Xuân Thành

UV

Quan tâm sức khỏe 11A1

24

Lê Thị Trà

UV

Quan tâm sức khỏe 11A2

25

Phạm Thị Hạnh

UV

Quan tâm sức khỏe 11A3

26

Phạm Văn Vương

UV

Quan tâm sức khỏe 11A4

27

Phạm Thị Ngọc Thương

UV

Quan tâm sức khỏe 11A5

28

Vũ Thị Hương.A

UV

Quan tâm sức khỏe 11A6

29

Trần Thị Lương

UV

Quan tâm sức khỏe 11A7

30

Nguyễn Thị Thu Nga

UV

Quan tâm sức khỏe 11A8

31

Đặng Thị Phương

UV

Quan tâm sức khỏe 11A9

32

Nguyễn Thị Anh

UV

Quan tâm sức khỏe 11A10

33

Đào Quang Thắng

UV

Quan tâm sức khỏe 11A11

34

Bùi Quang Thoại

UV

Quan tâm sức khỏe 11A12

35

Hà Văn Trung.CN

UV

Quan tâm sức khỏe 11A13

36

Nguyễn Thế Vinh

UV

Quan tâm sức khỏe 11A14

37

Vũ Thị Hương

UV

Quan tâm sức khỏe 12A2

38

Đỗ Thị Phượng.T

UV

Quan tâm sức khỏe 12A3

39

Trương Thị Dung.L

UV

Quan tâm sức khỏe 12A4

40

Lê Thị Kiều Vân

UV

Quan tâm sức khỏe 12A5

41

Nguyễn Thị Thu Hiền

UV

Quan tâm sức khỏe 12A6

42

Nguyễn Thị Diễm

UV

Quan tâm sức khỏe 12A7

43

Trần Thị mai Dung.CD

UV

Quan tâm sức khỏe 12A8

44

Nguyễn Thị Quyên

UV

Quan tâm sức khỏe 12A9

45

Vũ Thị Anh

UV

Quan tâm sức khỏe 12A10

46

Trần Thị Mây

UV

Quan tâm sức khỏe 12A11

47

Dương Thị Phượng.V

UV

Quan tâm sức khỏe 12A12

48

Bùi Thị Hoa

UV

Quan tâm sức khỏe 12A13

49

Phạm Thị Nhung.H

UV

Quan tâm sức khỏe 12A14

 

SỞ GDĐT THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT PHU DỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                       Quỳnh Phụ, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

 

  1. TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH .

 - Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, tính đến ngày 01/02/2020: thế giới đã ghi nhận 12.027 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (viết tắt là nCoV), trong đó Trung Quốc đã ghi nhận 11.860 trường hợp tại 30 tỉnh, thành phố và tử vong 259 người; ngoài ra, có 26 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận 167 trường hợp mắc là: Nhật Bản (20), Thái Lan (19), Singapore (18), Hồng Kông (13), Hàn Quốc (12), Australia (12), Đài Loan (10), Malaysia (08), Ma Cao (07), Hoa Kỳ (07), Đức (07), Pháp (06), Việt Nam (06), Canada (04), các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (04), Italia (02), Anh (02), Nga (02), Campuchia (01), Nepal (01), Srilanka (01), Phần Lan (01), Ấn Độ (01), Philippin (01), Thụy Điển (01) và Tây Ban Nha (01). - Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. - Tại Việt Nam, tính đến ngày 01/02/2020 đã có 06 trường hợp mắc (02 người Trung Quốc (trong đó có 01 người đã được điều trị khỏi bệnh), 04 người Việt Nam (03 người trở về từ Vũ Hán và 01 người có tiếp xúc gần với 02 người Trung Quốc đã bị bệnh)), một số trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi, điều trị, chờ kết quả xét nghiệm. Hiện chưa có cán bộ y tế bị lây nhiễm bệnh. Ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Tại Thái Bình đã ghi nhận 01 trường hợp nữ 27 tuổi có viêm đường hô háp cấp ticnhs tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ ngày 13/01/2020 và trở về An Dục, huyện Quỳnh Phụ vào ngày 22/01/2020. Từ ngày 23/01/2020 người bệnh được khám, cách ly, điều trị tại bệnh viện Đa khoa Phụ Dực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và chuyển Bệnh viện nhiệt đới Trung ương để điều trị (Hiện tại sức khỏe ổn định, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã loại trừ nhiễm vi rút Corona chủng mới).

- Tại trường THPT Phụ Dực, chưa phát hiện thấy CBGV, NV và HS có biểu hiện nhiễm dịch bệnh;

 2. Nhận định, dự báo Căn cứ vào tình hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh, kết quả đánh giá nguy cơ của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho thấy bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona có khả năng lây lan thành dịch tại cộng đồng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống do:

 - Việt Nam có đường biên giới dài, lưu lượng người qua lại, giao thương thường xuyên với Trung Quốc;

- Nguy cơ bệnh có thể tiếp tục xâm nhập vào nước ta thông qua khách du lịch, người lao động về từ vùng có dịch, trong thời điểm tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, có sự gia tăng đi lại giữa các khu vực, các quốc gia;

- Hiện nay với điều kiện khí hậu mùa Đông Xuân lạnh ẩm rất thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát sinh và phát triển;

- Bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa vào vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa xâm nhập trường hợp bệnh, phòng chống lây truyền tại cộng đồng.

- 06 trường hợp bệnh đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình di chuyển tại Việt Nam đã đi qua nhiều tỉnh thành bằng các phương tiện giao thông công cộng nên có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

 - Căn cứ và đặc điểm dịch tễ của bệnh, giao thương đi lại thuận tiện và sự di biến động của công nhân là người Trung Quốc và một số quốc gia khác đang làm việc tại Khu công nghiệp là hoàn toàn có thể xẩy ra.

II. MỤC TIÊU:

 Phát hiện sớm trường hợp viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong.

III. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH

1. Cấp độ 1: Khi chưa có ca bệnh xác định Giám sát phát hiện sớm trường hợp bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virút corona vào địa bàn tỉnh từ vùng có dịch.

2. Cấp độ 2: Có ca bệnh xác định xâm nhập vào nhà trường. Khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra toàn trường, hạn chế số mắc và tử vong do bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virút corona.

3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp mắc trong trường. Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng trong trường.

4. Cấp độ 4: Trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh Huy động mọi nguồn lực trong trường, đề xuất hỗ trợ từ Sở GD ĐT; Huyện Quỳnh Phụ, thực hiện khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất số mắc và tử vong do dịch bệnh.

 IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh

1.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

 - Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV , do đ/c Hiệu trưởng nhà trường làm Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo; chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị.

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch trong trường.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, chỉ đạo kịp thời (Hiệu trưởng: 0947055865 ; Hiệu phó: 0982072887; Bệnh viện Đa khoa PD: 02273933904; Ban chỉ đạo Ngành GDĐT: 02273836722 ) để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, hàng ngày, phối kết hợp giữa cán bộ Y tế của nhà trường với Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực, thực hiện CSSK ban đầu, khám và cách ly theo hướng dẫn của CBYT.

 - Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo tỉnh.

1.2. Công tác truyền thông

- Kịp thời cung cấp thông tin đến CBGV và HS, để mọi người không hoang mang, lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

 - Truyền tải các thông điệp truyền thông, hướng dẫn CBGV và HS tự theo dõi tình trạng sức khỏe và chủ động liên hệ với các đơn vị y tế khi cần thiết.

1.3. Công tác giám sát, dự phòng

- Nâng cao năng lực, đẩy mạnh giám sát theo Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế và giám sát dựa vào sự kiện (EBS) tại các cơ sở khám chữa bệnh, ở cộng đồng. Đặc biệt tại các lớp có HS có biểu hiện nhiễm bệnh, cần được khai báo y tế và đo thân nhiệt hàng ngày.

- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, tổ chức đánh giá nguy cơ để đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế thông tin báo cáo, khai báo bệnh, bệnh dịch theo quy định của Bộ Y tế.

1.4. Công tác điều trị

- Phát hiện sớm và thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm phổi nặng, đặc biệt là các trường hợp có liên quan, tiền sử đi đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) và các tỉnh, thành phố khác tại Trung Quốc đang có dịch bệnh.

- Xây dựng phương án hỗ trợ tuyến dưới khi có dịch bệnh xảy ra hoặc trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường.

- Cập nhật, phổ biến, tập huấn cho cán bộ y tế và triển khai thực hiện hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm phổi cấp do nCoV theo Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế.

2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập

2.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại đơn vị.

- Theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình hàng ngày, tham mưu kịp thời với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch.

- Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định.

 2.2. Công tác giám sát, dự phòng

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi cấp có yếu tố dịch tễ liên quan, tăng cường giám sát, xét nghiệm để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng.

- Giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ, lấy mẫu xét nghiệm. Hướng dẫn cho việc chăm sóc tại nhà của người bệnh và phòng ngừa lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình.

 - Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý triệt để không để bùng phát dịch trong nhà trường.

- Hàng tuần tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp trong trường:

3.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

 - Tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, tổ chức thường trực 24/24 giờ trong ngày, 7 ngày/tuần.

- Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày, tham mưu với Ban Chỉ đạo của tỉnh để nhận được chỉ đạo kịp thời.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị.

3.2. Công tác giám sát, dự phòng

 - Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường  hợp tiếp xúc.

4. Cấp độ 4: Trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh

4.1. Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành

 - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do nCoV của trường thường xuyên giao ban và đánh giá tình hình dịch bệnh và thông báo mức cảnh báo cộng đồng cao nhất khi cấp có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp.

- Tổ chức thường trực 24/24 giờ. - Báo cáo hàng ngày tình hình diễn biến của dịch. - Ban Chỉ đạo xem xét đánh giá tình hình dịch bệnh hàng ngày để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động.

4.2. Công tác giám sát, đánh giá nguy cơ, phòng chống dịch

 - Tăng cường giám sát thường xuyên tình hình dịch bệnh; phối kêt hợp việc lấy mẫu bệnh phẩm 3-5 trường hợp để xét nghiệm xác định ổ dịch.

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc; cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ tại các ổ dịch.

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ. Huy động tối đa lực lượng CBGV, NV, PHHS tham gia chống dịch.

 - Đánh giá nguy cơ hàng ngày để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

 - Thực hiện việc thông tin, báo cáo theo quy định.

4.3. Công tác điều trị

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư ...) CSSK ban đầu cho CBGV, NV và HS.

 - Duy trì việc phối kết hợp với Trạm y tế TT An Bài, Bệnh viện Đa Khoa Phụ Dực  để đảm bảo cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm  theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ, GV, NV trực tiếp tham gia vận chuyển bệnh phẩm, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác .

 4.4. Công tác tuyên truyền

- Hoạt động liên tục đường dây nóng (Hiệu trưởng: 0947055865 ; Hiệu phó: 0982072887; Bệnh viện Đa khoa PD: 02273933904; Ban chỉ đạo Ngành GDĐT: 02273836722 ) để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

 - Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường xuyên trên trang Web; tổ chức họp giao ban hàng ngày cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống.

- Triển khai mạnh mẽ các biện pháp truyền thông để CBGV, NV và HS hiểu, không hoang mang, hoảng loạn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống. + Đăng tải ban bố tình trạng khẩn cấp (nếu có) .

 + Khuyến cáo không tập trung đông người, không tiếp xúc với người bệnh.

 + Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông.

- Liên tục theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong CBGV, NV và HS.

IV. CÁC GIẢI PHÁP

1. Tổ chức, chỉ đạo

 - Tăng cường vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của Ngành, Huyện, Tỉnh và Bộ Y tế.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ GV, NV tham gia chỉ đạo chống dịch viêm phổi do nCoV ;

2. Xây dựng kế hoạch, đầu tư tài chính Dựa vào tình hình dịch bệnh, các hoạt động cần thiết phải triển khai và nhu cầu vật tư, hóa chất.

3. Truyền thông, giáo dục sức khỏe - Phát huy tuyên truyền trên hệ thống phát thanh; thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch cho CBGV, NV và HS để mọi người không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Tuyên truyền nguy cơ lây nhiễm từ hành khách nhập cảnh vào Quỳnh Phụ và người từ Quỳnh Phụ đi đến các vùng có dịch.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống dịch.

 - Thông báo diễn biến, tình hình dịch bệnh hàng ngày của các nước, của tỉnh Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ, đặc biệt các xã khu An.

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh trên các kênh thông tin để CBGV, NV và HS chủ động phòng, chống, biết cách tự bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, hạn chế đến vùng có dịch.

5. Phối hợp liên ngành

 - Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

- Huy động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể trong trường trong việc vận động CBGV, NV và HS triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các lớp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Giám hiệu:

- Triển khai quyết liệt các hoạt động giám sát tại nhà trường nhằm phát hiện sớm người có nguy cơ để cách ly, không để dịch xâm nhập, lây lan ra diện rộng, giám sát chặt chẽ đối với những người có nguy cơ và triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh; chỉ đạo cán bộ y tế của trường làm tốt công tác CSSK ban đầu, phối kết hợp các cơ quan y tế lấy mẫu và xét nghiệm để phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo cán bộ, nhân viên y tế về cách ly, CSSKBĐ, công tác giám sát và phòng, chống đối với dịch bệnh do nCoV gây ra theo các hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Kịp thời tham mưu, đề xuất với Sở GD&ĐT Thái Bình chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, phù hợp với diễn biến dịch tễ tại các đơn vị và các đơn vị khác trong tỉnh.

- Cập nhật thông tin về dịch bệnh tại đơn vị hàng ngày, báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo Ngành GD&ĐT.

2. Công đoàn:

Quan tâm sức khỏe của cán bộ giáo viên, nhân viên hàng ngày, kịp thời báo cáo về BGH nếu có CBGV, NV có biểu hiện liên quan đến dịch bệnh;

3. Đoàn thanh niên:

Làm tốt công tác tuyên truyền về dịch bệnh; Quan tâm sức khỏe của ĐVTN hàng ngày, kịp thời báo cáo về BGH nếu có ĐVTN có biểu hiện liên quan đến dịch bệnh;

4. Hội CMHS:

Quản lý con, em ở nhà (nếu nghỉ học), theo dõi sức khỏe, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện mắc bệnh ho, cúm, sốt, thực hiện ăn uống hợp VS, uống nhiều nước ấm, rửa tay bằng xà phòng đúng cách, đeo khẩu trang khi ra đường hoặc tiếp xúc nơi đông người;

Khi tiếp tục đi học, nếu sức khỏe không tốt, có biểu hiện dịch bệnh, phải xin nghỉ học, đi khám và thực hiện điều trị theo yêu cầu của cơ quan y tế, báo cáo GVCN.

 

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                 Trần Duy Sử

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều